Bel direct

06 - 30 39 79 25

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verkopen en op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit inzake de koop en eventueel installatie van het product.

– Leverancier: Hendriks Installatiewerken B.V.

– Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hendriks Installatiewerken B.V. en Wederpartij tot koop van het Product en eventuele installatie ervan en te leveren diensten.

– Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

– Schriftelijk: Op papier dan wel elektronische geschreven en verzonden berichten;

3. Wij sturen deze Algemene Voorwaarden vóór, tijdens de offerteperiode of bij het sluiten van onze overeenkomsten aan de wederpartij (elektronisch) toe. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden via onze website te raadplegen.

4. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

5. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken

1. Inkoop- of algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen, diensten en/of met ons gesloten overeenkomsten.

2. Afspraken tussen de wederpartij en ons die afwijken van voorliggende Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 3 Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Indien er een vrijblijvende aanbieding gedaan wordt en dit ook op de offerte vermeld wordt, behouden wij ons het recht om deze na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst, rendement en werking van de systemen.

3. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie.

Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

4. (Vrijblijvende) aanbiedingen zijn 14 dagen geldig tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wij behouden het recht om de aangeboden c.q. overeengekomen prijs te wijzigen indien de wederpartij na deze termijn akkoord gaat.

5. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6. Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

8. De Wederpartij is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.4.

Artikel 4 Levertijd, levering en risico

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke ondertekende bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij moeten worden verwezenlijkt.

4. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door ons in kennis gesteld.

5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken door ons aan wederpartij zijn overgedragen.

6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

7. Alle leveringen zijn vanaf het magazijn, mits anders vermeld.

Artikel 5 Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere epidemieën, pandemieën, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs met een maximum van €20.000.

2. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of technische gegevens waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.

4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.

6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.

Artikel 7 Montage/installatie

1. Het product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden, indien vereist het (laten) aanbrengen van een productiemeter.

2. De wederpartij is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

3. De onderaannemers van Leverancier en/of haar personeel, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Wederpartij heeft medegedeeld.

4. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

5. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

6. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

7. De wederpartij verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.

8. De wederpartij verschaft de installateur toegang tot de locatie en aansluiting voor de voor het installatiewerk benodigde energie van de wederpartij. De installateur kan ter plaatse gebruik maken van het toilet.

9. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Leverancier geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Wederpartij Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.

10. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij.

11. Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– Onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en/of verrichte werkzaamheden zoals metingen e.d.;

– Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht

– Ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

Artikel 8 Garantie

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.

2. Op de door de leverancier uitgevoerde werken gelden eventueel de aanvullende garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, mits de wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan de installatie.

3. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 en lid 2 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel 9.

4. Leverancier biedt tot vijf jaar na de installatie kosteloos service (elke vorm van noodzakelijk onderhoud of reparatie) op de elektrische componenten van de geleverde installaties, mits wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan het systeem en/of het een zelf aangelegd systeem betreft. Na deze termijn gelden de fabrieksgaranties, en de daarbij geldende vergoedingen, betreffende arbeid voor het repareren/vervangen van het product die de fabrikant biedt. Worden voorrij- en arbeidskosten niet vanuit de fabrikant vergoed, dan berekent de leverancier deze door aan de wederpartij.

Artikel 9 Reclame

1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden.

3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan ons te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Betalingscondities

1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal als volgt dienen te geschieden:
– tenminste 40% van de offerte met een maximum van €15.000 dient betaald te worden voorafgaande aan de installatie/levering;
– restantbedrag binnen 14 dagen na levering/installatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
3. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

5. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5 % per maand dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties indien die hoger is vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

8. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvragen), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelen stelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.

9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding

Artikel 11 Zekerheidsstelling

1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. De door ons geleverde zaken blijven onze eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken in het algemeen en in het bijzonder ook langlopende contracten zoals huurkoop of vergelijkbare leaseconstructies;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;

– de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).

2. Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. De wederpartij verplicht zich:
– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden voor zover geen andersluidende afspraken zijn gemaakt tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven;
– Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 Verjaring

1. Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14 Consumententransacties

1. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij in strijd zijn met dwingendrechtelijke regels van consumentenbescherming.

Artikel 15 Geschillen en Toepasselijk recht

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

2. Leverancier streeft bij geschillen betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, naar een onderlinge regeling met de wederpartij om tot een oplossing te komen.

3. Geschillen waarbij een onderlinge regeling of een oplossing uitblijft, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Breda.